Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služeb se jakožto správce osobních údajů, které ho budou na základě smlouvy uzavřené s klientem (ústně či písemně) nebo na základě souhlasu klienta poskytnuty nebo se souhlasem klientů, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

I. Správce osobních údajů

Subjekt: Perfect Hotel Concept s.r.o.

IČ: 28893930

DIČ: CZ28893930

Adresa: Tadrova 1275. 156 00 Praha

E-mail: jirina.jenckova@seznam.cz

II. Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

A. Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovávaných z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • smlouva o koupi
 • smlouva o poradenství
 • smlouva o členství

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše uvedených smluv

Účel zpracování

Poskytování služeb nebo produktů podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (účetní, advokát, apod.)
 • provozovatelé komunikačních systémů
 • provozovatelé poskytující poštovní služby
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedených smluv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

B. Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním.

 • zasílání newsletteru
 • marketing poskytovatele služeb

Klient, který uzavře smlouvu o koupi, smlouvu o poradenství, smlouvu o členství nebo udělí svůj souhlas prostřednictvím webové stránky poskytovatele služeb, uděluje souhlas poskytovateli služeb k zasílání newsletteru a k využití osobních údajů k marketingu poskytovatele služeb.

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 

Klient, který se účastní živých nebo on-line akcí poskytovatele, poskytne poskytovateli reference nebo komentář, uděluje poskytovateli licenci s fotodokumentací, referencemi a komentáři nakládat ve prospěch své podnikatelské činnosti.

Účel zpracování

Nabídka a informování o službách nebo produktech poskytovatele služeb. Takto udělený souhlas vylučuje možnost využít osobní údaje klientů ve prospěch třetích osob.

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (účetní, advokát, apod.)
 • provozovatelé komunikačních systémy
 • provozovatelé poskytující poštovní služby
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti souhlasu klienta se zpracováním za definovaným účelem a po skončení účinnosti nebo odvolání souhlasu klienta s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

III. Cookie

Při procházení webových stránek dochází k zaznamenávání IP adresy klienta, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem poskytovatele služeb, neboť v důsledku toho poskytovatel služeb může nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě souhlasu klienta.

Webové stránky poskytovatele lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může klient na svém počítači zakázat.

IV. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou součástí uzavřené smlouvy.

V. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoliv odvolat souhlas dává klientovi možnost kdykoliv svůj souhlas se zpracování osobních dat odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se však neuplatní v případech, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)